INODEV - COD SIMS 138475

SystemBau

SYSTEMBAU S.P.S. S.R.L., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „INODEV”, cod SMIS 138475, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte POR/780/2/2 PI 2.2-IMM-Relansare(SE, SM,SV).

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea inovativa (obținerea unui „progres tehnologic” prin dotarea cu echipamente / utilaje tehnologice si sisteme IT performante) si eficientizarea (cresterea gradului de eficiența energetica si de utilizare a resurselor regenerabile de energie) activitații curente si viitoare a solicitantului, prin diversificarea unei unitați, în domeniul activitaților specifice clasei cod CAEN 2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a. (conform https://www.onrc.ro/index.php/ro/caen), axat în special pe fabricarea de parți componente pentru masinile de utilizare generala la standarde de calitate certificate si prin abordarea pieței internaționale, astfel asigurându-se îmbunatațirea capacitaților de dezvoltare a serviciilor proprii si contribuind, implicit, la cresterea competitivitații economiilor regionale si naționale, intervenind în mod direct în îndeplinirea obiectivului specific al axei prioritare si al prioritații de investiții.

Obiecvelespecifice aleproiectului constau în:

1. OS1. Asigurarea condițiilor pentru implementarea proiectului, respectiv:

• Management de proiect asigurat.

• Masuri de informare si publicitate implementate.

2. OS2. Dezvoltarea activitații în mod inovativ, cu respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminare prin:

• Achiziție echipamente tehnologice performante din punct de vedere tehnologic si al eficienței energetice.

• Achiziție soluție informatica integrata, care sa permita optimizarea proceselor interne, respectiv un grad mai mare de inovare.

• Utilizare surse regenerabile de energie si/sau soluții tehnice si tehnologice durabile în cadrul activitații curente.

• Angajare personal de specialitate: investiția va prespune recrutarea si angajarea de personal în vederea desfasurarii activitații în condiții optime, cu oferirea unei sanse de integrare pe piața muncii a unor persoane din categorii defavorizate.

3. OS3. Certificare sisteme de management al calitații si realizarea unor activitați de internaționalizare, prin:

• Realizare activitați de internaționalizare prin participare la o expoziție internaționala/un târg inernațional de prestigiu relevant.

• Certificare sistem de management ISO 22301 BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT si de proces a conformitații procesului de fabricare de parți componente pentru masinile de utilizare generala.

Valoarea totală a proiectului este de 9.193.315,25 lei, din care din care valoarea totală eligibilă 7.720.475,00 lei, valoare totală contribuție publică 4.660.537,50 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat 699.080,62 lei și valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 3.961.456,88 lei.

Durata de implementarea proiectului este de 25 luni:respectiv de la data 01.12.2021până la data 31.12.2023.